UA-138678613-1

Przetargi

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. ,,Remont dachu budynku dawnej oficyny dworskiej w miejscowości Grodziec”.

Grodziec, dnia 19.01.2015 r.

RG.271.2.3.2015

………………………………..                                                       

 pieczęć Zamawiającego

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania

pn. ,,Remont dachu budynku dawnej oficyny dworskiej w miejscowości  Grodziec”.

 (rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

  1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego.

Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec

NIP 665-27-67-564

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz  z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla ww. inwestycji zgodnie z Ustawą Prawo budowlane.

Zakres przedmiotu zamówienia:

- inwentaryzacja dachu i konstrukcji drewnianej,

- projekt budowlany remontu pokrycia,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- uzgodnienia z konserwatorem zabytków,

- uzyskanie niezbędnych map oraz innych dokumentów,

- uzyskanie pozwolenia na budowę,

 

  1. Termin wykonania zamówienia:

- do 31.07.2015 r.

 

  1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie:

a)      pisemnej na adres: Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec

b)      w wersji elektronicznej na adres e-mail:piotr.malinowski@grodziec.pl

          w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 02.02.2015 r., godz.: 12:00.

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie zostaną uwzględnione przez Zamawiającego.

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a)      wypełniony i podpisany formularz oferty (zał. nr 1) zgodny z załącznikiem do niniejszego zaproszenia,

b)      zatwierdzony wzór umowy, zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zaproszenia,

                                                                                                                               Wójt Gminy Grodziec

                                                                                                                              /-/ Anna Andrzejewska

                                                                                                                          …………………………………………………

                                                                                                             (pieczęć i podpis osoby występującej

                                                                                                            w  imieniu Zamawiającego)

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.01.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Piotr Malinowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2015 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 2036
05 lutego 2015 14:28 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [protokol_rg271232015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2015 13:13 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [zaproszenie_do_skladania_ofert_nr_rg271232015.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2015 13:12 (Joanna Rowińska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany