UA-138678613-1

Przetargi

Przebudowa mostu na Rzece Bawół w ciągu drogi gminnej nr G489043 w km 2+0,13 w miejscowości Stary Borowiec RG.271.1.2.2015

RG.271.1.2.2015                                                                                        Grodziec, dnia 11 maja 2015 roku

 

 

Przebudowa mostu na Rzece Bawół w ciągu drogi gminnej nr G489043 w km 2+0,13   w miejscowości Stary Borowiec
Numer ogłoszenia: 111010- 2015; data zamieszczenia:12.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

       I.            Zamawiający

 1. Nazwa i adres Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, woj. wielkopolskie,
  tel. 63 2485500 w. 25, faks 63 2485500 wew. 22.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grodziec.pl

 1. Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa.

    II.            Przedmiot zamówienia

 1. Określenie przedmiotu zamówienia

1)   Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu na Rzece Bawół
w ciągu drogi gminnej nr G489043 w km 2+0,13 w miejscowości Stary Borowiec

2)   Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

3)   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa mostu na Rzece Bawół w ciągu drogi gminnej nr G489043 w km 2+0,13 w miejscowości Stary Borowiec.
Parametry dotyczące inwestycji:

1)      długość płyty pomostu-6,45 m,

2)      szerokość całkowita mostu wyniesie7,40 mw tym jezdnia6,00 moraz obustronne kapy chodnikowe szer.0,70 m,

3)      nawierzchnie na dojazdach na długości płyt przejściowych o zmiennej szerokości 6,00 m-6,80 mo przekroju krawężnikowym.

W ramach przebudowy zakłada się wymianę ustroju nośnego na belki strunobetonowe DS wraz z żelbetową płyta zespalająca belki. Przyczółki wraz ze skrzydłami zostaną powierzchniowo skute, oczyszczone i naprawione metodą zapraw cienkowarstwowych. Ponadto przebudowa obejmuje wykonanie płyt przejściowych, które zapobiegać będą osiadaniu zasypki za przyczółkiem, a tym samym osiadaniu i pękaniu nawierzchni na dojazdach i na styku z konstrukcją. Wymieniona zostanie także cieknąca izolacja pomostu, a woda z poziomu nawierzchni i izolacji zostanie odprowadzona poza obiekt. Na skraju obiektu w miejsce przechylających się niewłaściwie zakotwionych kap, zostaną wykonane nowe monolityczne, zbrojone kapy chodnikowe z wykształconą monolityczną belką gzymsową, zespolone z płytą pomostu za pomocą kotew talerzowych i prętów wypuszczonych z płyt. Na długości obiektu i dojazdów wykonany zostanie krawężnik
o wysokości zapewniającej zabezpieczenie pojazdów przed spadnięciem z mostu.
W kapach w zamian za nienormatywne i uszkodzone balustrady, osadzone zostaną nowe
o właściwej wysokości skutecznie chroniące pieszych. Uszkodzone umocnienia skarp zostaną wymienione na nowe, a nieprawidłowo wykonane skrzydło zostanie naprawione.    

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

UWAGA: Każdorazowo, jeżeli w przedmiarze lub dokumentacji technicznej użyto znaku towarowego, nazwy własnej należy potraktować je przykładowo, dopuszcza się rozwiązania równoważne. Wszelkie nazwy materiałów i urządzeń zawarte w projekcie jeżeli odnoszą się do nazwy producenta należy rozumieć jako nie gorsze niż. Zaleca się aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy tj. zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał wizji lokalnej na terenie budowy.

4)      Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221111-3, 45221100-3

5)      Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

6)      Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 1. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie 31.08.2015r.

 

 III.            Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, technicznym

1. Wadium

Informacja na temat wadium:

1)      Zamawiający wymaga wniesienia wadium

2)      Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości

4 000,00 złotych (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych).

3)      Wadium może być wniesione w następujących formach:

 1. pieniądzu,
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 3. gwarancjach bankowych,
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr. 96, poz. 620).

4)      W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

 1. nazwę zamówienia publicznego,
 2. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
 3. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 4. kwotę gwarancji,
 5. termin ważności gwarancji (do terminu związania ofertą),
 6. bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do zapłacenia pełnej kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zgłoszone w terminie związania ofertą, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

a)      odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b)      nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)      zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

d)      na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynikło to z przyczyn nieleżących po jego stronie; Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 2.1 lit. b i e.

5)      Z treści gwarancji (poręczenie) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi zostać podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację
(np. złożony z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).

6)      W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7)      Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy, otwarty w PLN, konto Urzędu Gminy Grodziec: Bank Spółdzielczy o/Grodziec 89 8530 0000 0600 0185 2000 0040 z wpisaniem na dowodzie wpłaty: wadium w przetargu pn: Przebudowa mostu na Rzece Bawół w ciągu drogi gminnej nr G489043 w km 2+0,13 w miejscowości Stary Borowiec. W przypadku wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez u.p.z.p. formach należy oryginał dokumentu wadium złożyć razem z ofertą. Kopię dokumentu wadium w przypadku przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty.

8)      Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne wówczas, jeżeli
w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

9)      Zwrot wadium. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z przepisami określonymi
 w art. 46 ustawy p.z.p.

10)   Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami:

 1. jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynikło to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 2. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)      odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b)      nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c)      zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Zaliczki

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1)      Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie (zał. nr 2 do SIWZ). Ponadto Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

2)      Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca obok wymaganego oświadczenia ( zał. nr 2 do SIWZ) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 zadania związane z budową, przebudową mostu o wartości nie mniejszej niż 160 000,00 zł brutto- każde zadanie w tym jedna robota dotycząca budowy, przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem poświadczającym, że zlecone roboty zostały wykonane
w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 (np. referencje, protokół odbioru). Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o oświadczenie oraz dokument jakim jest wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat. Z treści oświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunek. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

3)      Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie (zał. nr 2 do SIWZ). Ponadto Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

4)      Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca obok wymaganego oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności: kierownikiem budowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

 1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi ze specjalności drogowej i mostowej,
 2. aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez izbę.

5)      Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca obok wymaganego oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ) przedłoży: polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej 160.000,00 zł

4. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP

1)   W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 1. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)   W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 5. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 4 ppkt 2

3)   Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4)   Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

         IV.     Procedura

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 1. Kryteria oceny ofert

Najniższa cena 90 %

Gwarancja 10%

 1. Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia umowy zawarto w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 5 do SIWZ.

1)      Zmiana terminu zakończenia robót jest możliwa tylko w formie aneksu do umowy

2)      w następujących przypadkach:

 1. wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
 2. gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy- na czas wstrzymania prac;
 3. gdy zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zgód, pozwoleń, danych od osób trzecich lub właściwych organów- na czas uzyskania zgód i pozwoleń;
 4. gdy zaszła konieczność wykonania dodatkowych robót, niemożliwych
  do przewidzenia na etapie planowania inwestycji, niezbędnych do dalszego prowadzenia inwestycji podstawowej- na czas tych robót;
 5. działanie siły wyższej, za którą uważa się: wystąpienie w trakcie trwania robót stanu surowego otwartego i robót zewnętrznych niesprzyjających warunków pogodowych, pożaru (który nie powstał z winy Wykonawcy), powodzi. Strona powołująca się na stan siły wyższej zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

3)      Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, zgłaszać dokonywanie zmian robót a Wykonawca zobowiązany jest wykonać je między innymi w przypadkach:

 1. rezygnacji z określonych robót i wykonania robót zamiennych,
 2. zmiany kolejności robót określonych harmonogramem rzeczowo- finansowym, co nie stanowi podstawy do zmiany wartości harmonogramu rzeczowo-finansowego przedmiotu umowy.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy, spisany protokół konieczności zaakceptowany przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę
do wprowadzenia tych zmian do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie naruszają w jakiejkolwiek mierze postanowień umowy, i nie mogą stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia, ani terminu zakończenia robót.

W szczególności nie może być podstawą do zmiany terminu wykonania umowy wystąpienie okoliczności wstrzymania płatności należności Wykonawcy z przyczyn nieuregulowania wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub niedostarczenia potwierdzenia o zapłacie tego wynagrodzenia.

Wykonawca nie ma prawa wprowadzić jakichkolwiek zmian robót bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym bądź pisemnego zgłoszenia Zamawiającego, pod rygorem ich nieważności i braku prawa dochodzenia za nie zapłaty lub innych roszczeń.

 1. Informacje administracyjne

1)   Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grodziec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec- pokój nr 11.

2)   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17,
62-580 Grodziec- pokój nr 7.

3)   Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

4)   Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                     /-/ Anna Andrzejewska

Wójt Gminy Grodziec

_______________________

                                                                                                                  Kierownik zamawiającego

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.05.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dagmara Kowalska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2015 07:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1527
09 czerwca 2015 09:03 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udziel_zam__bip_08062015.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 czerwca 2015 15:27 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_most.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 maja 2015 09:05 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [przetarg_most_2.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany