UA-138678613-1

Przetargi

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2015/2016 RG.271.1.4.2015

Grodziec, 22.07.2015 r.

RG.271.1.4.2015

Grodziec: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 108929 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, woj. wielkopolskie, tel. 63 2485500 w. 25, faks 63 2485500 wew. 22.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodziec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie biletów miesięcznych zakupionych u Wykonawcy dla uczniów następujących placówek oświatowych Gminy Grodziec: Zespołu Szkół w Grodźcu:Gimnazjum w Grodźcui Szkoła Podstawowa w Grodźcu - pl.Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego 4, Szkoły Podstawowej w Królikowie- Królików 82, Przedszkola Samorządowego w Grodźcu - pl. Ks.Abpa Bronisława Dąbrowskiego 4.

2. Usługa objęta przedmiotem zamówienia publicznego odbywać się będzie w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.).

3. Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych. Wykonawca opracuje optymalne trasy dowozu i rozkłady jazdy autobusów w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ.

4. Linie komunikacji regularnej muszą być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do danej szkoły - najpóźniej do godz. 7:50 oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc) autobusów na poszczególnych trasach  do ilości przewożonych uczniów.

5. Przystanek musi być zlokalizowany zgodnie z przepisami w tym zakresie w sposób zapewniający bezpieczeństwo podróżnych i innych użytkowników drogi publicznej.

6. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych uczniów  na poszczególnych liniach.

8. Przewóz uczniów do placówek szkolnych odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z 2002 r. z późn. zm.). Ilość dni nauki w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 188.

9. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym z Zamawiającym.

10. Liczba przewożonych osób nie może być większa od dopuszczalnej liczby określonej  w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu.

11. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością pojazdów, zapewniającą dowóz wszystkich uczniów każdego dnia zajęć szkolnych, (z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć szkolnych), o stanie technicznym zgodnym z przepisami ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r , poz. 1414 z późn. zm.).

12. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie powodował opóźnień czasowych kursu. Wobec powyższego zobowiązany jest posiadać autobus rezerwowy.

13. Przewóz uczniów odbywać się będzie według rozkładów jazdy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w trakcie trwania roku szkolnego wynikających z harmonogramu zajęć szkolnych, istnieje możliwość zmiany długości tras oraz zmiany liczby przystanków.

14. Wykonawca w ramach usługi zapewnia opiekę uczniom. Wykonawca będzie sprawował opiekę nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkół oraz w drodze powrotnej (kierowca nie może pełnić funkcji opiekuna). Do obowiązków opiekuna należy w szczególności:  a) sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu, b) sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy, c) sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania z autobusu, jak i przy przechodzeniu przez drogę po wyjściu z autobusu. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia uczniów do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu na przystanku w swojej miejscowości. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/ prawni opiekunowie. Podczas dowozu opiekun odprowadza uczniów dowożonych pod drzwi wejściowe szkoły/przedszkola  i przekazuje ich wyznaczonemu przez dyrektora szkoły/przedszkola nauczycielowi dyżurnemu. Podczas odwozów opiekun szkolnego autobusu odbiera uczniów spod drzwi szkoły/przedszkola i wprowadza do autobusu szkolnego zgodnie z ustalonym porządkiem. Ilość opiekunów musi być dostosowana do liczby wykonywanych kursów w taki sposób, aby w każdym wykonywanym kursie (autobusie) był opiekun. Kierowca autobusu nie może być jednocześnie opiekunem, w autobusie musi znajdować się kierowca i opiekun. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących dla uczniów na określonej trasie.

15. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozów i pozostających w związku z przewozem.

16. Dla obliczenia ceny zamówienia publicznego Zamawiający przyjął następujące założenia: a) ilość uczniów dziennie - 230 uczniów,

b) dni dowozów w roku szkolnym 2014/2015 - 188 dni,

c) szacunkowa ilość kilometrów dowozów w dniach nauki szkolnej -71 440 km.

17. Przewidywane w pkt. 16 dane zostały ustalone na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zastrzega, że mogą one ulec zmianie w trakcie roku szkolnego. 18. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę innych rozwiązań przebiegu tras dowozu i odwozu uczniów niż zaproponowane przez Zamawiającego jedynie w przypadku rozwiązań bardziej praktycznych, efektywnych i korzystnych dla Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę na dokonanie zmiany harmonogramu dowozu i odwozu uczniów.

19. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktur w cyklu miesięcznym na podstawie wydanych biletów miesięcznych, tj. cena 1 biletu miesięcznego oraz rzeczywista ilość uczniów, dla których zostały zakupione bilety w oparciu o listę uczniów przedłożoną przez Dyrektorów poszczególnych szkół.

20. Wykonawca wystawiać będzie dla przewożonych osób bilety miesięczne szkolne zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1138 z późn. zm).

21. Zamawiający dopuszcza przejazdy innych osób, którzy nie są uprawnieni do korzystania     z dowozu w ramach niniejszego postępowania przetargowego, w szczególności dotyczy to uczniów uczęszczających do niepublicznych szkół na terenie Gminy Grodziec tj. Społecznej Szkoły Podstawowej w Lipicach i Społecznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach. Warunkiem koniecznym jest jednak zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc siedzących dla uczniów szkół wskazanych w zamówieniu.

22. Nadzór nad prawidłowością realizacji zamówienia sprawować będą dyrektorzy szkół, do których dowożeni będą uczniowie..

II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Rozpoczęcie: 01.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

1. Wadium w wysokości 3000,00 PLN ( słownie złotych: trzy tysiące ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych;    e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014.1804 j.t.) Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nr rachunku: 89 8530 0000 0600 0185 2000 0040 z dopiskiem Wadium w przetargu pn: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2015/2016 nr postępowania: RG. 271.1.4.2015 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 5.4a. 5.1. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5.2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5.3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 5.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz  z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 5.4a.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób .

 

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie w oparciu o art. 22 ust 1 ustawy Pzp
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca będzie dysponował: a) taborem autobusowym odpowiednim do wykonania usługi, tj. minimum 4 autobusami ( w tym 1 autobus zastępczy), które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zasad ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U.2015.305). Wykonawca zobowiązany jest udokumentować, że samodzielnie, lub w ramach konsorcjum, lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa jest w załączniku Nr 5 do SIWZ/, dysponuje ww. potencjałem technicznym.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca będzie dysponował co najmniej 4 osobami, które posiadają uprawnienia do prowadzenia autobusów oraz spełniają wymagania określone w przepisach Prawo o ruchu drogowym oraz 3 osobami, które będą pełniły funkcję opiekunów.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca będzie posiadał opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie najmniejszą niż 100 000,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.     1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji  o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy; 2. Pełnomocnictwo /jeżeli dotyczy/; 3. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów przez inne podmioty-załącznik nr 5; 4. Podwykonawcy- załącznik     nr 8.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 0.9
 • 2 - czas podstawienia autobusu zastępczego - 0.1

IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) zmiany wysokości podatku VAT, 2) wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy, 3) wprowadzenie lub zmiana zgłoszonych w ofercie części usług wykonywanych przy udziale podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, 4) zmiana terminu realizacji zamówienia, wynikająca z odrębnych przepisów, 5) warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna i niezbędna dla Zamawiającego, 6) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grodziec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17; 62-580 Grodziec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2015 godzina 10:30, miejsce:Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17  62-580 Grodziec.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,  w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wójt Gminy

                                                                                                  /-/ Anna Andrzejewska

                                                                                              

____________________________________

                                                                                           Kierownik zamawiającego

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.07.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Beata Nowicka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lipca 2015 15:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1583
13 sierpnia 2015 10:12 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 sierpnia 2015 12:39 (Maria Pięciak) - Dodanie załącznika [zawiadom_o_wyb_oferty__bip271142015.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2015 15:31 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [przetarg__na_bip.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany