UA-138678613-1

Przetargi

Zakup koparko-ładowarki Numer ogłoszenia: 82380 - 2016

Grodziec: Zakup koparko-ładowarki
Numer ogłoszenia: 82380 - 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodziec , ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, woj. wielkopolskie, tel. 63 2485500 w. 25, faks 63 2485500 wew. 22.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodziec.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.grodziec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup koparko-ładowarki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup koparko-ładowarki (rok 2015 lub 2016) o podstawowych parametrach i charakterystyce nie gorszej niż: Charakterystyka techniczna: Koparko-ładowarka spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Silnik: spełniający normę emisji spalin min Tier 4i / STAGE IIIB, maksymalna pojemność3.4 litra, ekonomiczny, wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy min 72 kW, maksymalny moment obrotowy 453 Nm przy 1400 obrotów na minutę, Przekładnia:manualna z pełną synchronizacją, cztery biegi do przodu i cztery do tyłu, maksymalna prędkość40 km/h, napęd na cztery koła 4x4, Mosty:4 WD Heavy Duty - wzmocnione przeznaczone do ciężkiej pracy,100% blokada mechanizmu różnicowego, most przedni wahliwy +/- 11 stopni, ogumienie bezdętkowe przednie kolo min18 cali tylnie min28 cali, Układ hydrauliczny: pompa wielotłoczkowa o zmiennej pojemności skokowej z układem wyczuwającym obciążenie i regulującym przepływ w poszczególnych sekcjach układu, przepływ minimum 165 l/min , ciśnienie maksimum 205 bar, Instalacja elektryczna:12 V - stopień ochrony przed wilgocią IP67,Kabina:spełniająca normy ROPS/FOPS, ogrzewanie, amortyzowany fotel z pełna regulacją i pasem bezpieczeństwa, pełne oświetlenie drogowe i robocze,Układ ładowarkowy: łyżka otwierana o pojemności min1,0 m3 z zębami i widłami do palet, samopoziomowanie łyżki, automatyczny powrót do pozycji kopania, system amortyzacji łyżki ładowarkowej, Układ koparkowy: ramię wysuwane teleskopowo - zewnętrzna część się wysuwa, maksymalna głębokość kopania min5,43 m, zasięg na poziomie gruntu mierzony od tylnej osi min7,56 m, kąt obrotu całego wysięgnika min 180 stopni, kąt obrotu łyżki min 200 stopni, Wymagania dodatkowe: przednie błotniki, szybkozłącze koparkowe - mechaniczne, zamki hydrauliczne na podporach, system ułatwiający rozruch w niskich temperaturach, łyżka kopiąca600 mm400 mm i1500 mm ( skarpowa ), gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 12 miesięcy bez limitu motogodzin, dostawa koparko-ładowarki w ciągu 30 dni od podpisania umowy na koszt wykonawcy, termin płatności za dostawę 30 dni po protokolarnym odbiorze koparko-ładowarki oraz otrzymaniu faktury VAT (nie przewiduje się zaliczek),dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki, dostawca musi przedstawić Deklarację zgodności z CE na oferowaną koparko-ładowarkę, zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki, odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż150 km od siedziby zamawiającego zapewniony czas reakcji w przypadku awarii koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 48 godziny od zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia, oferowana maszyna musi być wyposażona w radio bez CD, immobiliser oraz w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, smarownicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych, dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko ładowarki. dostawca oznaczy pojazd obustronnie symetrycznie napisem Gmina Grodziec w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Rodzaj czcionki oraz wielkość zostanie przekazana drogą elektroniczną na adres e-mail dostawcy..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium.2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych 00/100.3.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:1)w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grodziec:Bank Spółdzielczy o/Grodziec 89 8530 0000 0600 0185 2000 0040 z wpisaniem na dowodzie wpłaty: wadium w przetargu pn: Zakup koparko-ładowarki.2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,3)w gwarancjach bankowych, 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4.Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.5.W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże dostawy należycie wykonane (ukończone) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy polegającej na dostawie koparko - ładowarki z osprzętem. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy - wyszczególnionych w dziale VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunek Wykonawca spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodny z załączonym wzorem) - Załącznik nr 1 2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium (forma zgodna z działem VIII SIWZ); 3. Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 4. Specyfikacja techniczna / opis techniczny potwierdzający zgodność parametrów oferowanej koparki - ładowarki z przedmiotem zamówienia wraz niezbędnymi załącznikami

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grodziec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Urząd Gminy Grodziec,ul.Główna 17, 62-580 Grodziec, pok. nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2016 godzina 10:00, miejsce:Urząd Gminy Grodziec, ul.Główna 17, 62-580 Grodziec, sekretariat Urzędu Gminy Grodziec.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                          /-/ Anna Andrzejewska

                                                                                                             Wójt Gminy Grodziec

                                                                                                    _______________________

                                                                                                           Kierownik zamawiającego

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.04.2016
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Natalia Dzieciątkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2016 16:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Irena Rożewska
Ilość wyświetleń: 1539
05 maja 2016 14:06 (Irena Rożewska) - Dodanie załącznika [oglo_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2016 15:17 (Irena Rożewska) - Dodanie załącznika [zawiadom_o_wyb_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 kwietnia 2016 13:13 (Irena Rożewska) - Dodanie załącznika [pytania_do_zamawiajacego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany