UA-138678613-1

Przetargi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec RP.271.1.4.2016

Grodziec: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec
Numer ogłoszenia: 121006 - 2016; data zamieszczenia: 13.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodziec , ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, woj. wielkopolskie, tel. 63 2485500 w. 25, faks 63 2485500 wew. 22.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodziec.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.grodziec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Grodziec i wskazanych odpadów zgromadzonych w mobilnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Wielkogabarytowych oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach oraz ustawy o odpadach. W zakresie zamówienia jest usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec obejmująca następujące miejscowości: Aleksandrówek, Biała, Biała Kolonia, Biskupice, Biskupice - Kolonia, Bystrzyca, Czarnybród, Grodziec, Janów, Junno, Konary, Królików, Królików Czwarty, Lądek, Lipice, Łagiewniki, Mokre, Nowa Ciświca, Nowa Huta, Nowe Grądy, Nowy Borowiec, Stara Ciświca, Stara Huta, Stare Grądy, Stary Borowiec, Stary Tartak, Tartak, Wielołęka, Wycinki, Zaguźnica. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych) do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, ul. Sulańska 13 (RIPOK w Koninie). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium .2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 8 000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych).3.Wadium może być wniesione w następujących formach:a)pieniądzu;b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c)gwarancjach bankowych;d)gwarancjach ubezpieczeniowych;e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy, otwarty w PLN: Konto Urzędu Gminy Grodziec: Bank Spółdzielczy o/Grodziec 89 8530 0000 0600 0185 2000 0040 z wpisaniem na dowodzie wpłaty: wadium w przetargu pn:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec. W przypadku wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez u.p.z.p. formach należy oryginał dokumentu wadium złożyć razem z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty z zaznaczeniem Oryginał wadium przetargowego, natomiast kserokopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć jako dokument do oferty. Kopię dokumentu wadium w przypadku przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty.5.Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne wówczas, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.6.Zwrot wadium. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z przepisami określonymi w art. 46 ustawy p.z.p. 7.Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami:a)jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynikło to z przyczyn nieleżących po jego stronie.b)jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik nr 2 do SIWZ. Ponadto Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik nr 2 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik nr 2 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, w tym lub dodatkowo pojazdem umożliwiającym odbieranie odpadów z nieruchomości trudno dostępnych (drogi gruntowe, wąskie, przebiegające przez teren zadrzewiony, leśny) załącznik nr 5 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik nr 2 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik nr 2 do SIWZ. Ponadto Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 96
 • 2 - termin płatności - 4

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grodziec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec pok. nr 11..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.05.2016 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Natalia Dzieciątkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2016 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1372
09 czerwca 2016 07:47 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [oglo_udzieleniu_zamowienia.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 maja 2016 15:40 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [zawiadom_o_wyb_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 maja 2016 09:38 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [modyfikacja_zapisow_siwz.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany