UA-138678613-1

Przetargi

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa materiałów biurowych

Grodziec, dnia 30.11.2016 roku

OR.271.3.2016

                                        Zaproszenie do składania ofert                                                                                                                      
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro Wójt Gminy Grodziec zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego:

 

Dostawę materiałów biurowych, określonych w formularzu asortymentowo-cenowym wyszczególnionych w załączniku do niniejszego zaproszenia, po cenach określonych w ofercie wykonawcy zamówienia dla Urzędu Gminy Grodziec.

       I.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie Zamawiającemu materiałów biurowych i ilości zgodnej z zapotrzebowaniem złożonym drogą pisemną, telefoniczną bądź mailową.
 2. Zamówione artykuły winny być dostarczone transportem własnym Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach, winny posiadać najwyższą jakość i sprawność.
 3. Termin dostaw do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 4.  Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w załączniku do niniejszego zaproszenia są ilościami szacunkowymi  służącymi do skalkulowania ceny oferty.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych towarów oraz dostosowania zamawianego asortymentu w zależności od rzeczywistych potrzeb. Powyższe zmiany nie mogą powodować zmian cen jednostkowych.

 

       II.    Warunki finansowe

 1. Przez wartość zamówienia należy rozumieć wartość określoną przez Wykonawcę w załączniku , która została określona jako iloczyn szacunkowej ilości materiałów wskazanych przez Zamawiającego oraz wskazanych przez Wykonawcę cen jednostkowych.
 2. Ilości zakupionych materiałów mogą różnić się od ich szacunkowej ilości w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie zakupione ilości materiałów.
 3. Za każdą dostarczoną partię materiałów biurowych, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, Wykonawca wystawi Zamawiającemu faktury VAT, które będą regulowane przelewem na  konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

     III.     Istotne postanowienia

 1. Termin realizacji zamówienia od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:     
  a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;                                                                                   
  b) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.                                                                                                          

     IV. Kryteria oceny ofert

 1. O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny - przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert.
 2. Zaoferowane ceny nie ulegają zmianie w okresie trwania umowy.

      V. Sposób przygotowania oferty

Oferta musi zawierać:

 1. pełną nazwę Wykonawcy,
 2. adres siedziby Wykonawcy,
 3. cenę oferty zawierającą wszystkie koszty, sporządzoną zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo - cenowym.

     VI.   Data i miejsce składania ofert

 1. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 16 grudnia 2016 roku o godzinie 15:30.                       
  O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Grodziec.
 2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec.

     VII.   Wybór najkorzystniejszej oferty

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia  zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia. 

 Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.11.2016 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Pięciak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2016 09:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1104
29 grudnia 2016 08:30 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [or27132016__zawiadomienie_o_wyborze_oferty_materialy_biurowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2016 09:21 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [odpowiedz_na_zapytanie_nr_1__materialy_biurowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 grudnia 2016 09:08 (Joanna Rowińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany