UA-138678613-1

Przetargi

Przetarg nieograniczony „Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne” - znak sprawy: IP.271.1.3.2019


Ogłoszenie nr 566591-N-2019 z dnia 2019-07-05 r.

Gmina Grodziec: Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Zamówienie współfinansowane będzie ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodziec, krajowy numer identyfikacyjny 31101908800000, ul. Główna  17 , 62-580  Grodziec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 2485500 w. 25, , e-mail przetargi@grodziec.pl, , faks 63 307 70 05.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.grodziec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.grodziec.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.grodziec.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Gmina Grodziec, ul. Główna 17,62-580 Grodziec


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne.
Numer referencyjny: IP.271.1.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne”. W ramach Zadania 1: „Przebudowa wraz z wyposażeniem Sali OSP Grodziec na potrzeby Biblioteki Publicznej”. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie realizacja zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym pn. „Razem dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Grodziec”, zadanie „Przebudowa wraz z wyposażeniem sali OSP Grodziec na potrzeby Biblioteki Publicznej”, który obejmuje przebudowę i wyposażenie istniejącego obiektu w zakresie dostosowania do wymagań związanych z funkcjonowaniem biblioteki publicznej, spełnienia obowiązujących wymagań warunków technicznych, norm i przepisów, zapewnienia dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu. W zakresie robót budowlanych przewiduje się: - przebudowa konstrukcji dachu, wymiana pokrycia, - wymiana rynien i rur spustowych; - rozebranie istniejących stropów drewnianych, wykonanie sufitów podwieszanych; - wykonanie wszystkich prac budowlanych związanych z przystosowaniem obiektu do funkcji biblioteki publicznej, z wykonaniem zaplecza socjalnego i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, z ustępem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, - wykonanie robót związanych ze wzmocnieniem konstrukcji obiektu poprzez wykonanie elementów konstrukcyjnych; - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, - wykonanie podłoży, posadzek i podłóg, - wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych; - wykonanie instalacji: elektrycznych, centralnego ogrzewania, wodociągowych i kanalizacyjnych, wentylacyjnych; - podłączenie odpływu ścieków do gminnej sieci kanalizacji; Inwestycja musi uwzględnić wyposażenie Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec w instalacje odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, które będą zapewniały pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania na energię elektryczną. Szacunkowe miesięczne zużycie energii elektrycznej to około 400kW. W ramach realizacji inwestycji zakłada się budowę instalacji fotowoltaicznej około 5kW. Wielkość paneli, sposób wykorzystania, opłacalność ekonomiczną należy przeanalizować i uzgodnić na etapie projektowania. Od wyników analizy uzależnić potrzebę wykonania projektu i montażu paneli, sposób użytkowania. Zakres robót obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami (energetycznymi, kanalizacyjnymi, wodociągowymi) oraz wykonanie robót budowlano - montażowych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane). W ramach Zadania 2: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipicach”. Przedmiot i zakres robót to zaprojektowanie i realizacja zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym pn. „Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Grodziec”, zadanie „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipicach”, które obejmuje termomodernizację i wymianę pokrycia dachu budynku świetlicy, wyposażenie kuchni, wymianę pieca CO, modernizację sanitariatów, wykonanie dwóch niezależnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, wyposażenie istniejącego obiektu w zakresie dostosowania do wymagań związanych z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej, spełnienia obowiązujących wymagań warunków technicznych, norm i przepisów, zapewnienia dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu. W zakresie robót budowlanych przewiduje się: - wykonanie termomodernizacji obiektu- ocieplenie styropianem i wykonanie tynku zewnętrznego, wymiana stolarki okiennej- 3 okna, - zmian pokrycia dachu- wymiana pokrycia dachu i montaż orynnowania, - wymianę pieca CO, - przebudowa i wyposażenie kuchni- w tym wykonanie instalacji: elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych, - przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych istniejących sanitariatów, - przebudowa wnętrz obiektu- zamurowanie 3 okien wewnątrz budynku, gipsowanie i malowanie ścian, wykonanie sufitu podwieszanego, lekkiego - wykonanie dwóch zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³ (jednak nie mniejszego niż 9 m³) każdy i podłączenie do niego odpływu ścieków, - zagospodarowanie otoczenia obiektu- uporządkowanie i ogrodzenie terenu- wykonanie utwardzenia kostką brukową wokół budynku, Zakres prac wskazanych w programie funkcjonalno- użytkowym nie przewiduje konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia wymagane w celu otrzymania pozwolenia na budowę- jeżeli stanie się konieczne i realizację budowy między innymi: ochrony przeciwpożarowej, higieniczno-sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, warunki techniczne przyłączeń. Koszty uzyskania dokumentów, decyzji, postanowień, uzgodnień ponosić będzie Wykonawca. W ramach Zadania 3: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielołęce”. Przedmiot i zakres robót to zaprojektowanie i realizacja zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym pn. „Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Grodziec”, zadanie „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielołęce”, które obejmuje termomodernizację i wymianę pokrycia dachu budynku świetlicy, dostosowanie mniejszej sali na potrzeby kuchni, w miejscu istniejącej kuchni korytarz z szatnią, dostosowanie pomieszczeń gospodarczych na potrzeby zaplecza kuchni, wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, wyposażenie istniejącego obiektu w zakresie dostosowania do wymagań związanych z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej, spełnienia obowiązujących wymagań warunków technicznych, norm i przepisów, zapewnienia dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu. W zakresie robót budowlanych przewiduje się: - wykonanie termomodernizacji obiektu- ocieplenie styropianem i wykonanie tynku zewnętrznego, wymiana stolarki okiennej- 5 okien, - zmiana pokrycia dachu- wymiana pokrycia dachu i montaż orynnowania, - wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczenia mniejszej sali na potrzeby kuchni- w tym wykonanie instalacji: elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych. Uwaga: wszystkie prace w tym pomieszczeniu muszą odbyć się w sposób, który zagwarantuje zachowanie istniejącej podłogi w stanie nienaruszonym, - dostosowanie pomieszczenia gospodarczego pierwszego od strony dużej sali na potrzeby zaplecza na naczynia, - dostosowanie pomieszczenia gospodarczego drugiego od strony dużej sali na potrzeby zaplecza na produkty spożywcze, - dostosowanie pomieszczenia gospodarczego trzeciego od strony dużej sali na potrzeby chłodni- wykonanie komory chłodniczej, - demontaż istniejących sanitariatów w pomieszczeniu gospodarczym, - montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych w istniejących toaletach, - zakup i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³ (jednak nie mniejszego niż 9 m³) i podłączenie do niego odpływu ścieków, - zagospodarowanie otoczenia obiektu- uporządkowanie i ogrodzenie terenu- wykonanie utwardzenia kostką brukową wokół budynku i ciągów komunikacyjnych od drogi do budynku, utwardzenie miejsc parkingowych płytami ażurowymi wypełnionymi żwirem, wyposażenie w elementy małej architektury i nasadzenie zieleni. Zakres prac wskazanych w programie funkcjonalno- użytkowym nie przewiduje konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca uzyskają wszelkie uzgodnienia wymagane w celu otrzymania pozwolenia na budowę- jeżeli stanie się konieczne i realizację budowy między innymi: ochrony przeciwpożarowej, higieniczno-sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, warunki techniczne przyłączeń. Koszty uzyskania dokumentów, decyzji, postanowień, uzgodnień ponosić będzie Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45260000-7

45262700-8

45300000-0

45212330-9

71000000-8

45100000-8

45320000-6

45400000-1

45442100-8

45262690-4

45450000-6

77300000-3

45321000-3

45410000-4

45442100-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-08-17


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla Zadania 1: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Dla Zadania 2: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Dla Zadania 3: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla Zadania 1: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem umowy (ubezpieczenie OC) na sumę ubezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. Dla Zadania 2: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem umowy (ubezpieczenie OC) na sumę ubezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. Dla Zadania 3: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem umowy (ubezpieczenie OC) na sumę ubezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla Zadania 1: a) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat), co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda. b) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy dysponujący jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do pełnienia funkcji kierownika budowy, Dla Zadania 2: a) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto. b) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy dysponujący jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do pełnienia funkcji kierownika budowy. Dla Zadania 3: a) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto. b) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy dysponujący jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do pełnienia funkcji kierownika budowy,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dla zadania 1: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej Wykonawca: a) przedłoży dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. 2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca złoży: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; - obowiązek wskazania we wykazie dotyczy wyłącznie robót budowlanych, które potwierdzają spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego, b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dla zadania 2: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej Wykonawca: a) przedłoży dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. 2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca złoży: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; - obowiązek wskazania we wykazie dotyczy wyłącznie robót budowlanych, które potwierdzają spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego, b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dla zadania 3: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej Wykonawca: a) przedłoży dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. 2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca złoży: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; - obowiązek wskazania we wykazie dotyczy wyłącznie robót budowlanych, które potwierdzają spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego, b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu trzeciego, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci; Wymagana forma - oryginał, 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 3) Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy), a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 5) Potwierdzenie wniesienia wadium; 6) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium. Zadanie 1 w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Zadanie 2 w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Zadanie 3 w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie przewidzianej w art. 45 ust 6 ustawy: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy o/Grodziec 89 8530 0000 0600 0185 2000 0040 z wpisaniem na dowodzie wpłaty: Wadium w przetargu pn.: „Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne- Zadanie nr….”, Znak sprawy: IP.271.1.3.2019. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 roku, poz. 359).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za obopólną zgodą stron, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) Zmiana terminu wykonania zamówienia /termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy/ w następujących przypadkach: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi: wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawcę, uniemożliwiających wykonywanie robót; b) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego); c) wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót; d) działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, trzęsienie ziemi, itp.); e) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury; f) działania organów administracji państwowej lub samorządowej: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. - przedłużanie się terminu załatwienia sprawy tj. wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (termin załatwienia sprawy należy przyjąć zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a.); - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień. 2) zmiana kwoty wynagrodzenia w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku wystąpienia: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-22, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem danych osobowych jest Gmina Grodziec z siedzibą w Grodźcu przy ul. Głównej 17, 62-580 Grodziec, tel. +48 63 248 55 00, e-mail: ug@grodziec.pl; - inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Grodziec jest Pan Jarosław Orkowski, tel. 63 2485500 w. 41, e-mail: ug@grodziec.pl ; - dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne”; - odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; - dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; -obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - osoba, której dane osobowe dotyczą posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; - osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Przebudowa wraz z wyposażeniem Sali OSP Grodziec na potrzeby Biblioteki Publicznej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie realizacja zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym pn. „Razem dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Grodziec”, zadanie „Przebudowa wraz z wyposażeniem sali OSP Grodziec na potrzeby Biblioteki Publicznej”, który obejmuje przebudowę i wyposażenie istniejącego obiektu w zakresie dostosowania do wymagań związanych z funkcjonowaniem biblioteki publicznej, spełnienia obowiązujących wymagań warunków technicznych, norm i przepisów, zapewnienia dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu. W zakresie robót budowlanych przewiduje się: - przebudowa konstrukcji dachu, wymiana pokrycia, - wymiana rynien i rur spustowych; - rozebranie istniejących stropów drewnianych, wykonanie sufitów podwieszanych; - wykonanie wszystkich prac budowlanych związanych z przystosowaniem obiektu do funkcji biblioteki publicznej, z wykonaniem zaplecza socjalnego i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, z ustępem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, - wykonanie robót związanych ze wzmocnieniem konstrukcji obiektu poprzez wykonanie elementów konstrukcyjnych; - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, - wykonanie podłoży, posadzek i podłóg, - wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych; - wykonanie instalacji: elektrycznych, centralnego ogrzewania, wodociągowych i kanalizacyjnych, wentylacyjnych; - podłączenie odpływu ścieków do gminnej sieci kanalizacji; Inwestycja musi uwzględnić wyposażenie Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec w instalacje odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, które będą zapewniały pokrycie co najmniej w 50% zapotrzebowania na energię elektryczną. Szacunkowe miesięczne zużycie energii elektrycznej to około 400kW. W ramach realizacji inwestycji zakłada się budowę instalacji fotowoltaicznej około 5kW. Wielkość paneli, sposób wykorzystania, opłacalność ekonomiczną należy przeanalizować i uzgodnić na etapie projektowania. Od wyników analizy uzależnić potrzebę wykonania projektu i montażu paneli, sposób użytkowania. Zakres robót obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami (energetycznymi, kanalizacyjnymi, wodociągowymi) oraz wykonanie robót budowlano - montażowych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71000000-8, 45000000-7, 45100000-8, 45212330-9, 45260000-7, 45262700-8, 45300000-0, 45320000-6, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-17
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipicach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot i zakres robót to zaprojektowanie i realizacja zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym pn. „Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Grodziec”, zadanie „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipicach”, które obejmuje termomodernizację i wymianę pokrycia dachu budynku świetlicy, wyposażenie kuchni, wymianę pieca CO, modernizację sanitariatów, wykonanie dwóch niezależnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, wyposażenie istniejącego obiektu w zakresie dostosowania do wymagań związanych z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej, spełnienia obowiązujących wymagań warunków technicznych, norm i przepisów, zapewnienia dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu. W zakresie robót budowlanych przewiduje się: - wykonanie termomodernizacji obiektu- ocieplenie styropianem i wykonanie tynku zewnętrznego, wymiana stolarki okiennej- 3 okna, - zmian pokrycia dachu- wymiana pokrycia dachu i montaż orynnowania, - wymianę pieca CO, - przebudowa i wyposażenie kuchni- w tym wykonanie instalacji: elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych, - przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych istniejących sanitariatów, - przebudowa wnętrz obiektu- zamurowanie 3 okien wewnątrz budynku, gipsowanie i malowanie ścian, wykonanie sufitu podwieszanego, lekkiego - wykonanie dwóch zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³ (jednak nie mniejszego niż 9 m³) każdy i podłączenie do niego odpływu ścieków, - zagospodarowanie otoczenia obiektu- uporządkowanie i ogrodzenie terenu- wykonanie utwardzenia kostką brukową wokół budynku, Zakres prac wskazanych w programie funkcjonalno- użytkowym nie przewiduje konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia wymagane w celu otrzymania pozwolenia na budowę- jeżeli stanie się konieczne i realizację budowy między innymi: ochrony przeciwpożarowej, higieniczno-sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, warunki techniczne przyłączeń. Koszty uzyskania dokumentów, decyzji, postanowień, uzgodnień ponosić będzie Wykonawca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45260000-7, 45262690-4, 45321000-3, 45300000-0, 45410000-4, 45442100-8, 45450000-6, 77300000-3, 71000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-17
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielołęce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot i zakres robót to zaprojektowanie i realizacja zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym pn. „Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Grodziec”, zadanie „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielołęce”, które obejmuje termomodernizację i wymianę pokrycia dachu budynku świetlicy, dostosowanie mniejszej sali na potrzeby kuchni, w miejscu istniejącej kuchni korytarz z szatnią, dostosowanie pomieszczeń gospodarczych na potrzeby zaplecza kuchni, wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, wyposażenie istniejącego obiektu w zakresie dostosowania do wymagań związanych z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej, spełnienia obowiązujących wymagań warunków technicznych, norm i przepisów, zapewnienia dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu. W zakresie robót budowlanych przewiduje się: - wykonanie termomodernizacji obiektu- ocieplenie styropianem i wykonanie tynku zewnętrznego, wymiana stolarki okiennej- 5 okien, - zmiana pokrycia dachu- wymiana pokrycia dachu i montaż orynnowania, - wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczenia mniejszej sali na potrzeby kuchni- w tym wykonanie instalacji: elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych. Uwaga: wszystkie prace w tym pomieszczeniu muszą odbyć się w sposób, który zagwarantuje zachowanie istniejącej podłogi w stanie nienaruszonym, - dostosowanie pomieszczenia gospodarczego pierwszego od strony dużej sali na potrzeby zaplecza na naczynia, - dostosowanie pomieszczenia gospodarczego drugiego od strony dużej sali na potrzeby zaplecza na produkty spożywcze, - dostosowanie pomieszczenia gospodarczego trzeciego od strony dużej sali na potrzeby chłodni- wykonanie komory chłodniczej, - demontaż istniejących sanitariatów w pomieszczeniu gospodarczym, - montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych w istniejących toaletach, - zakup i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³ (jednak nie mniejszego niż 9 m³) i podłączenie do niego odpływu ścieków, - zagospodarowanie otoczenia obiektu- uporządkowanie i ogrodzenie terenu- wykonanie utwardzenia kostką brukową wokół budynku i ciągów komunikacyjnych od drogi do budynku, utwardzenie miejsc parkingowych płytami ażurowymi wypełnionymi żwirem, wyposażenie w elementy małej architektury i nasadzenie zieleni. Zakres prac wskazanych w programie funkcjonalno- użytkowym nie przewiduje konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca uzyskają wszelkie uzgodnienia wymagane w celu otrzymania pozwolenia na budowę- jeżeli stanie się konieczne i realizację budowy między innymi: ochrony przeciwpożarowej, higieniczno-sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, warunki techniczne przyłączeń. Koszty uzyskania dokumentów, decyzji, postanowień, uzgodnień ponosić będzie Wykonawca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71000000-8, 45260000-7, 45262690-4, 45321000-3, 45300000-0, 45410000-0, 45442100-8, 45450000-6, 77300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-17
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.07.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aneta Roszak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2019 14:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Matecki
Ilość wyświetleń: 492
05 września 2019 18:49 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2019 14:32 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_ofertystrona.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2019 15:37 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [zad_3_osw_o_przynaleznosci_albo_braku__przynaleznosci_do_tej_samej_gr upy_kapitalowej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany