UA-138678613-1

Przetargi

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro - Dostawa tonerów oryginalnych i zamiennych do drukarek i kserokopiarek

Grodziec, dnia 27 listopada 2019 roku

IP.271.2.11.2019


Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro Wójt Gminy Grodziec zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego:

Dostawę tonerów oryginalnych i zamiennych do drukarek i kserokopiarek określonych w formularzach asortymentowo-cenowych wyszczególnionych w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego zaproszenia, po cenach określonych w ofercie wykonawcy zamówienia dla następujących jednostek organizacyjnych Gminy Grodziec i instytucji kultury:
- Urząd Gminy Grodziec
- Szkoła Podstawowa w Grodźcu
- Przedszkole Samorządowe w Grodźcu
- Szkoła Podstawowa w Królikowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu
- Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie Zamawiającemu tonerów do drukarek i kserokopiarek w asortymencie i ilości zgodnej z zapotrzebowaniem złożonym drogą pisemną, telefoniczną bądź mailową.
 2. Zamówione artykuły winny być dostarczone transportem własnym Wykonawcy do siedziby zamawiającego lub wskazanej jednostki organizacyjnej (sekretariatu, pokoju, gabinetu) w nienaruszonych opakowaniach, winny posiadać najwyższą jakość i sprawność oraz umożliwienie sprawdzenia zakupionych materiałów pod względem cenowym, ilościowym i jakościowym w obecności dostarczającego.
 3. Termin dostaw do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazanych w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego zaproszenia są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych towarów oraz dostosowania zamawianego asortymentu w zależności od rzeczywistych potrzeb. Powyższe zmiany nie mogą powodować zmian cen jednostkowych.

II. Warunki finansowe

 1. Przez wartość zamówienia należy rozumieć wartość określoną przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 i nr 2, która została określona jako iloczyn szacunkowej ilości materiałów wskazanych przez Zamawiającego oraz wskazanych przez Wykonawcę cen jednostkowych.
 2. Ilości zakupionych materiałów mogą różnić się od ich szacunkowej ilości w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie zakupione ilości materiałów.
 3. Za każdą dostarczoną partię materiałów, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, Wykonawca wystawi Zamawiającemu odrębne faktury VAT, które będą regulowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

III. Istotne postanowienia

 1. Termin realizacji zamówienia od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki: a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; b) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

IV. Kryteria oceny ofert

 1. O wyborze oferty decydować będzie kryterium – najniższa średnia cena wydruku jednej strony – przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert.
 2. Zaoferowane ceny nie ulegają zmianie w okresie trwania umowy.

V. Sposób przygotowania oferty

Oferta musi zawierać:

 1. pełną nazwę Wykonawcy,
 2. adres siedziby Wykonawcy,
 3. cenę oferty zawierającą wszystkie koszty sporządzoną zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo - cenowym.

VI. Data i miejsce składania ofert

 1. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 12 grudnia 2019 roku o godzinie 15:30. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Grodziec.
 2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec.

VII. Wybór najkorzystniejszej oferty

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.11.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Pięciak, Radosław Matecki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2019 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Matecki
Ilość wyświetleń: 714
19 grudnia 2019 11:49 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [wybor_oferty_tonery.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2019 11:49 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [zlozone_oferty_tonery.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2019 09:28 (Krystyna Szynkiewicz) - Dodanie załącznika [odpowiedz_na_zapytanie_z_dnia_11122019_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany