UA-138678613-1

Przetargi

Budowa drogi gminnej Królików - Biała Kolonia - Biała Nr RG.341-1/09

RG.341-1/09

Grodziec, 2009-04-10

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-1/09. Nazwa zadania:  Budowa drogi gminnej Królików - Biała Kolonia - Biała

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Grodziec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Grodziec

ul. Główna 17

62-580 Grodziec

www.grodziec.pl

ug@grodziec.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 - 15.45

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.grodziec.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec. Opłata wynosi 20PLN.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Szczegółowy zakres zawiera:

dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna, przedmiar robót.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6   Roboty w zakresie budowy dróg

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia : od podpisania umowy do 15 sierpnia 2009 roku

 

 VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia  wysokości: 23 000,00 zł słownie: dwadzieścia trzy tysiące 00/100 złotych

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryteria

Waga

CENA

100%

  

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-05-04 do godz.9.30

 w siedzibie zamawiającego

Gmina Grodziec

Ul Główna 17

62-580 Grodziec

Pokój nr 7

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-05-04, o. godz. 10.00

  w siedzibie zamawiającego

Gmina Grodziec

Ul. Główna 17

62-580 Grodziec

Sala Narad

 XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-06-03

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

  Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 101780-2009 dnia 2009-04-10

  

Wójt Gminy Grodziec

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.04.2009 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Rybicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2009 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 3777
20 maja 2009 14:08 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika.
11 maja 2009 13:09 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika.
29 kwietnia 2009 14:41 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany