UA-138678613-1

Przetargi

Usługa dowozu wraz z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Lipicach i Szkoły Podstawowej w Biskupicach RG.341-3/09

 

RG.341-3/09

Grodziec, 2009-07-21

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-3/09 Nazwa zadania: Usługa dowozu wraz z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Lipicach i Szkoły Podstawowej w Biskupicach .

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm.) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Grodziec

Ul. Główna 17

62-580 Grodziec

www.grodziec.pl

www.bip.grodziec.pl 

ug@grodziec.pl 

 

 Godz. urzędowania 7.45 – 15.45

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.grodziec.pl    www.bip.grodziec.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: SIWZ można uzyskać w Urzędzie Gminy Grodziec, przy odpłatności 10 PLN .

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Usługa dowozu dzieci wraz z opieką, która w zakresie obejmuje:

a) 3 autokary z 3 kierowcami wraz z 3 osobami sprawującymi opiekę                              ( z zastrzeżeniem, że osoba sprawująca opiekę nie może być kierowcą autobusu)

Trasa obejmuje 400 km dziennie (drogi żwirowe – utwardzone 40 %,

drogi asfaltowe 60 %)

Czas dowozu od około 6.45 do 16.30 dziennie (szczegółowo określa harmonogram)

Liczba dzieci dowożonych do szkół wynosi ok. 275 

Dowóz obejmuje przewóz dzieci z miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego  do szkół i z powrotem wraz z  zapewnieniem im opieki.

Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić trzech opiekunów do przewozu dzieci, którzy spełniają następujące warunki: są pełnoletni, posiadają zdolności do czynności prawnych, których stan zdrowia i doświadczenie gwarantuje prawidłowe sprawowanie opieki. 

Do obowiązków opiekuna należeć będzie:

- zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu dowożonych do szkół dzieci

- opieka i zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci w czasie przejazdu

- ustalanie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy

- w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci, nie dopuszczenie do ich przewozu

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za powyższe obowiązki

Zakres tras i godziny przejazdów określa harmonogram tras oraz mapa tras. (Harmonogram tras zostanie określony szczegółowo po ustaleniu planu zajęć                         w poszczególnych placówkach, do których zorganizowana będzie usługa dowozu).

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

Wspólny Słownik Zamówień:

 

60117200-3 – Wynajem autobusów, autokarów wraz z kierowcą

85312110-3 – Usługa opieki dziennej nad dziećmi 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

od 01.09.2009r. do 25.06.2010r.

 

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym         i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

  Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4 000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

cena

Waga

100 pkt

#78

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-07-28 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego Urzędu Gminy Grodziec

ul. Główna 17

62-580 Grodziec

Pokój nr 7

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-07-28, o godz. 10.30

w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Grodziec

ul. Główna 17

62-580 Grodziec

Sala Narad

 

                        

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-08-26

                           

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz. 246904-2009 z dnia 2009-07-21

 

 

Wójt Gminy Grodziec

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.07.2009 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Rybicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lipca 2009 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 2497
28 lipca 2009 11:59 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika.
21 lipca 2009 12:38 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika.
21 lipca 2009 12:37 (Joanna Rowińska) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany