UA-138678613-1

Przetargi - archiwum

"Przebudowa drogi gminnej Wielołęka - Jaroszewice

RG.341-2/06
Grodziec, dn. 2006-07-19


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana

nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi gminnej Wielołęka - Jaroszewice”

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Grodziec
Ulica Główna 17
62-580 Grodziec
www.grodziec.pl
e-mail: ug@grodziec.pl
Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od 7.45 do 15.45

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia: SIWZ można uzyskać w Urzędzie Gminy Grodziec lub na wniosek wykonawcy może zostać przesłana pocztą.
Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:
20 zł.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodziec.pl

4)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przebudowa drogi gminnej Wielołęka – Jaroszewice obejmuje odcinek o długości 2,1km i szr. 4 m. polegająca na wykonaniu wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniowej tłuczniem wapiennym i ułożeniu w-wy ścieralnej grub. 4 cm z betonu asfaltowego dla KR1 na powierzchni 8476,75 m2 wraz z wykonaniem zjazdów gospodarczych i profilowaniem poboczy o szer. 0,75m.
Brak możliwości składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Y044-3 Przebudowa

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
od podpisania umowy do 10.10.2006r.

7)Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Warunki szczegółowe:

1.Wniesienie wadium oraz przedłożenie dowodu wniesienia wadium.
2.Zagwarantowanie realizacji zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2006.10.10.
3.Zaoferowanie 30 dniowego terminu płatności.
4.Udzielenie 3 lat gwarancji jakości na roboty budowlane w przedmiocie zamówienia oraz na wszystkie materiały na okres zgodny z gwarancją producenta.
5.Zapoznanie się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralna część.
6.Zdobycie wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania oferty w tym dokonanie wizji lokalnej terenu budowy.
7.Oświadczenie, że są związani niniejsza ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8.Oświadczenie, że uwzględnią zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej , stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyszczególnione w pismach:……….
9.Sporządzenie kosztorysu ofertowego szczegółowego z podaniem cen jednostkowych zgodnego z przedmiarem robót do wyceny.
10.Sporządzenie projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego zamówienia
11. Zaakceptowanie warunków umowy zamawiającego.

Dokumenty wymagane:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru.


B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

- informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz wykazu personelu pracowniczego odpowiedzialnego za realizację zamówienia z zadeklarowaniem pracowników do pełnienia funkcji kierownika budowy, kierowników robót wraz z udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych stosownie do zdeklarowanej roli w realizacji zamówienia (uprawnienia dotyczące branży drogowej, zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa).
- wykazu wykonanych trzech robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.


C. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

- Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.


8) Informacja na temat wadium:
kwota wadium 3 700 zł


9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
| CENA |100 % |
---------------------------------------------------------------------------

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Grodziec
Ulica Główna 17
62-580 Grodziec
Pokój nr 7

do dnia 2006-08-01 do godz. 11:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Grodziec
Ulica Główna 17
62-580 Grodziec
Sala Narad

dnia 2006-08-01 o godz. 11:30

12) termin związania ofertą

30 dni , tj. do dnia 2006-08-30.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej – Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Gmina Grodziec
reprezentowana przez
Wójta Gminy Grodziec
Piotra Juszczaka


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1224
05 marca 2008 00:40 (Joanna Rowińska) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany