UA-138678613-1

Przetargi - archiwum

Budowa drogi gminnej Zaguźnica.

RG.341-9/07
Grodziec, 2007-07-26


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-9/07. Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej Zaguźnica.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Grodziec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Grodziec
Ulica Główna 17
62-580 Grodziec
www.grodziec.pl
ug@grodziec.pl
7.45 -15.45

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.grodziec.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy Grodziec. Opłata wynosi 20 PLN.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Budowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym z gruntowej na drogę o nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej na działce o nr geod. 255 – obręb Zaguźnica na długości ok. 1500 mb i szerokości jezdni 4,0 mb i szerokości poboczy 2x0,75 mb.
Projektowana prędkość 40km/h, na terenie zabudowanym 30 km/h. odwodnienie powierzchniowe.
Zakres robót:
- roboty ziemne - wykonanie koryta na głębokość projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni
-podbudowa tłuczniowa grub. w-wa dolna i górna łącznie – 23cm
-warstwa ścieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego dla obciążenia ruchem
KR-1.
- przedłużenie przepustu z rur betonowych fi 50 cm
- wykonanie przepustów z rur PCV fi 40cm
- wykonanie zjazdów gospodarczych
- oznakowanie pionowe drogi.
Brak możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Szczegółowy zakres zawiera:
dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna, przedmiar robót.


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
.

VI. Termin wykonania zamówienia:
termin wykonania zamówienia od podpisania umowy do 10 listopad 2007r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków składa następujące dokumenty:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.
7) Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz wykazu personelu pracowniczego odpowiedzialnego za realizację zamówienia z zadeklarowaniem pracowników do pełnienia funkcji kierownika budowy z udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych stosownie do zdeklarowanej roli w realizacji zamówienia (uprawnienia dotyczące branży drogowej, zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa). Załącznik nr 7.
8) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Dodatkowo Wykonawca składa następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
2) Projekt umowy – podpisany przez wykonawcę
3) Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium załączona do oferty.
4) Sporządzenie kosztorysu ofertowego uproszczonego z podaniem cen jednostkowych zgodnego z przedmiarem robót do wyceny.
5) Sporządzenie projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełnia.


VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający wymaga wniesienie wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 8 900,00 słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych.


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium
CENA Waga
100 pkt = 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2007-08-17 do godz.11.30 składania ofert
w siedzibie zamawiającego Gmina Grodziec
Ulica Główna 17
62-580 Grodziec
Pokój nr 7

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-08-17, o godz. 12.00
otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego Gmina Grodziec
Ulica Główna 17
62-580 Grodziec
SALA NARAD


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-09-15

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 127434-2007 dnia 26.07 2007


____________________________________
Wójt Gminy Grodziec


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1338
05 marca 2008 00:40 (Joanna Rowińska) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany