UA-138678613-1

Przetargi - archiwum

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w sezonie grzewczym 2007/2008


RG.341-11/07
Grodziec, 2007-09-10


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-11/07. Nazwa zadania: „Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w sezonie grzewczym 2007/2008”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p. zm.) Gmina Grodziec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Grodziec
Ulica Główna 17
62-580 Grodziec
www.grodziec.pl
ug@grodziec.pl
tel/fax 063 248 55 00/ 063 248 55 00 wew 22
7.45 -15.45

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.grodziec.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy Grodziec. Opłata wynosi 20 PLN.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych w sezonie grzewczym 2007/2008:
- Zespół Szkół w Grodźcu w ilości: 74 000 l,
- Szkoła Podstawowa w Biskupicach w ilości: 13 500 l,
- Szkoła Podstawowa w Lipicach w ilości: 11 500 l,
- Szkoła Podstawowa w Królikowie w ilości: 20 000 l,
- Biblioteka Publiczna w Grodźcu w ilości: 6 500 l,
- Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w ilości: 14 500 l.

Planowana łączna ilość (dla wszystkich jednostek) oleju wynosi: 140 000 l.

Zamawiający wprowadza prawo opcji dopuszczając możliwość zwiększenia ilości zakupionego paliwa do 10% wskazanej powyżej łącznej ilości, uzależniając to prawo od potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych.

Wymagania jakościowe dotyczące oleju opałowego są następujące:
- gęstość: w temperaturze 15 stopni C - max 0,860 kg/l (tożsamo w 20 stopniach C - max 0,835 kg/l)
- wartość opałowa - min 42,6 MJ/kg
- temperatura zapłonu - min 56 stopni C
- zawartość siarki - max 0,20%
- lepkość kinetyczna - max 6,00 m2/s
Dostawa oleju będzie odbywać się na zgłoszenie telefoniczne lub faksowe pracownika Urzędu Gminy w Grodźcu:
- bezpośrednio do wskazanej jednostki
- od 24 godzin do 72 godzin od zgłoszenia
- w ilościach określonych w zgłoszeniu

Brak możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: 23122100-9 – olej opałowy
E015-1 - dostawy


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych


VI. Termin wykonania zamówienia:

Sezon grzewczy 2007/2008r od 01.10.2007r. do 30.09.2008r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków składa następujące dokumenty:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) koncesja na podjecie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem
3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.
8) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, iż poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – CERTYFIKAT JAKOŚCI OLEJU (świadectwo jakości)
9) Wykaz środków transportowych przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami świadectw dopuszczenia do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.
10) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Dodatkowo Wykonawca składa następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
2) Projekt umowy – zaakceptowany przez wykonawcę
3) Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium załączona do oferty.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku graficznego - spełnia/niespełnia.

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający wymaga wniesienie wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4 500,00 słownie: cztery tysiące pięćset złotych.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium
CENA Waga
100%= 100 pkt

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2007-09-18 do godz.10.30 składania ofert
w siedzibie zamawiającego Gmina Grodziec
Ulica Główna 17
62-580 Grodziec
Pokój nr 7

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-09-18, o godz. 11.00
otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego Gmina Grodziec
Ulica Główna 17
62-580 Grodziec
SALA NARAD


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-10-17

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 162358 -2007 dnia 10.09 2007


Wójt Gminy Grodziec


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1358
05 marca 2008 00:40 (Joanna Rowińska) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany