UA-138678613-1

Przetargi - archiwum

Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Stary Borowiec, Stare Grądy i Nowe Grądy, Aleksandrówek - gmina Grodziec RG.341-2/08

RG.341-2/08 Grodziec, 2008-02-13

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę. Numer sprawy: RG.341-2/08. Nazwa zadania: „Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Stary Borowiec, Stare Grady i Nowe Grady, Aleksandrówek - gmina Grodziec”
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne INŻYNIERIA s.c.
Ul. Wiśniowa 8, 62-510 Konin
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza cenowo na podstawie kryterium (cena) i spełniająca warunki udziału w postępowaniu
- cena złożonej oferty 107 604,00 zł.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Nazwa wykonawcy: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD w Koninie
Adres Wykonawcy: ul. Okólna 59, 62-510 Konin

Liczba pkt. w kryterium cena: 82,35 pkt
Łączna punktacja oferty: 82,35 pkt
Oferta nr 2
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne INŻYNIERIA s.c.
Adres Wykonawcy: Ul. Wiśniowa 8, 62-510 Konin
Liczba pkt. w kryterium cena: 100 pkt.
Łączna punktacja oferty: 100 pkt
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert .
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje że nie wykluczono z udziału w postępowaniu żadnego wykonawcy.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
___________________________________
Kierownik Zamawiającego- Wójt Gminy Grodziec

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1844
05 marca 2008 00:40 (Joanna Rowińska) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany